۱۳۹۴/۱۱/۱۵ تعداد بازدید: ۵۰۰
print

کتابشناسی خاطرات انقلاب

کتابشناسی خاطرات انقلاب

 کتابشناسی خاطرات انقلاب

مبارزه علیه رژیم پهلوی به همت توده‌های مردم، روحانیون، شخصیت‌های سیاسی، روشنفکران و دانشجویان در فاصله سال‌های 1342 تا 1357 و به مرور اوج گرفت و انقلاب اسلامی پیروز شد. بسیاری از چهره‌های مبارز و انقلابی خاطرات خود را منتشر کرده‌اند . "ایبنا" به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، عناوین مهم‌ترین کتاب‌های خاطرات منتشر شده را مرور می‌کند./
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، این خاطرات به شرح بسیاری از فراز و نشیب‌های تاریخ انقلاب می‌پردازند.

عمده این خاطرات پس از پیروزی انقلاب ثبت و ضبط شده و از اوائل دهه 1370 تدوین و منتشر شده‌اند.

مهم‌ترین کتاب‌هایی که با موضوع خاطرات دوران انقلاب اسلامی به چاپ رسیده، عبارتند از:
ـ سیاه چاله‌های طاغوت سخن می گویند/ جواد صدیق/ 1363.
ـ خاطرات هادی غفاری/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/ 1374.
ـ خاطرات رجبعلى طاهرى/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/ 1375.
ـ خاطرات اکبر براتی/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/ 1375.
ـ خاطرات مرتضی الویری/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/ 1375.
ـ خ‍اطرات‌ و م‍ب‍ارزات‌ ش‍ه‍ی‍د فضل‌الله م‍ح‍لات‍ی‌/ حمید روحانی /مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1376 .
ـ خاطرات جواد منصوری/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/ 1376.
ـ خ‍اطرات‌ و م‍ب‍ارزات‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ محمدتقی ف‍ل‍س‍ف‍ی‌/ ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1376.
ـ خاطرات سیدعلى‏اکبر محتشمى‏پور/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1376.
ـ خ‍اطرات‌‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / ۱۳۷۸.
ـ خاطرات سیدمحمد کاظم بجنوردی/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/1378.
ـ روای‍ت‍ی‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (خ‍اطرات‌ عب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ی‍د زن‍جان‍ی) ‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌ ک‍ن‍دری‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1379.
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌/ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ اب‍اذری‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1380.
ـ یادهای ماندگار (خاطرات من و همسرم دکتر هوشنگ اعظمی)/ فریده کمالوند/ نشر اشاره/ 1380.
ـ خاطرات شکنجه/ طاهره دباغ، احمد سالک، حمید داوودآبادی/ موسسه فرهنگی هنری جنات فکه /1380.
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ی‍زدی‌/ ‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1380.
ـ خ‍اطرات‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍ن‍ت‍ی‌/ س‍ع‍ی‍د ف‍خ‍رزاده‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1381.
ـ مسی به رنگ شفق (سرگذشت و خاطرات سیدکاظم موسوی)/ علی اکبر رنجبر کرمانی/ نشر نی/ 1381.
ـ خ‍اطرات‌ ع‍ب‍اس‌ خ‍ات‍م‌ ی‍زدی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1381.
ـ خاطرات جعفر شجونی/ علی‌رضا اسماعیلی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1381.
ـ خاطرات آیت الله پسندیده / به‏کوشش محمدجواد مرادى‏نیا / دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1381 (چاپ سوم).
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍س‍ع‍ودی‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ت‍دوی‍ن‌ ج‍واد ام‍ام‍ی‌ /م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1381.
ـ خاطرات محمد علی گرامی/ محمدرضا احمدی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1381.
ـ خاطرات حجت‌الاسلام دعاگو/ زهره کلاچیان/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1382.
ـ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه ‌روای‍ت‌ خ‍اطره‌ از دوران‌ زع‍ام‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ت‍ا ق‍ی‍ام‌ ۱۵ خ‍رداد/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ ح‍دی‍ث‌ روی‍ش‌ (خ‍اطرات‌ و ی‍ادداش‍ت‌های‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان)‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌‌الاس‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌/ ‌ رح‍ی‍م‌ ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
- آن‌ها که رفتند (خاطرات لطف الله میثمی) (2 جلد) / نشر صمدیه / 1382.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍راب‍ن‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌/ ‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ده‍ق‍ان‍ی‌ اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍م‍ی‍د ک‍رم‍ی‌پ‍ور و رح‍ی‍م‌ ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ من یک شورشی هستم (خاطرات زندان)/ عباس سماکار/ انتشارات مهر اندیشی/ 1382.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ن‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ خورشیدواره (خاطرات طاهره سجادی)/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1383.
ـ خاطرات محسن رفیق‌دوست/ داوود قاسم‌پور/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1383.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍س‍ن‌ روح‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍ود طاه‍راح‍م‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ س‍ف‍ر ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ان‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ان‍ص‍اری‌م‍ح‍لات‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏ / 1383.
ـ خ‍اطرات‌ اح‍م‍د ق‍دی‍ری‍ان ‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ب‍وی‌ و م‍ح‍م‍درض‍ا س‍راب‍ن‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ عبور از شط شب (خاطرات علی مهر بشارتی جهرمی)/ احمد رشیدی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1383.
ـ خاطرات محمدحسن خاکساران/مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1383.
ـ خاطرات مصطفی رهنما / مسعود کرمیان / دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1384.
ـ تاریخ شفاهی سازمان مهدویون/ جلیل امجدی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ اح‍م‍د ت‍وک‍ل‍ی‌/ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی‌ف‍ر / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍درض‍ا اع‍ت‍م‍ادی‍ان‌ / م‍ه‍دی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ ع‍زت‌ ش‍اه‍ی (مطهری) / ن‍رگ‍س‌ ک‍لاک‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍د س‍م‍ام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‌/م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ال‍ح‍ی‌م‍ازن‍دران‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا ک‍رب‍اس‍چ‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ طاه‍ری‌خ‍رم‌آب‍ادی (2 جلد)‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا اح‍م‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ غلامحسین جمی / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍ود ش‍روی‍ن‌/ ح‍م‍ی‍د ک‍رم‍ی‌پ‍ور / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‏/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌‌الاس‍لام‌ دری‌‌ن‍ج‍ف‌‌آب‍ادی‌/ ح‍ی‍در ن‍ظری‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384.
ـ از دانشگاه تهران تا شکنجه‌گاه ساواک/ گفت‌وگو با جلال رفیع/ موزه عبرت ایران/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ غلامرضا ح‍س‍ن‍ی‌/ ‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ اب‍اذری‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی / 1384.
ـ خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ) / محسن کاظمی/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1384 (چاپ سوم).
ـ خاطرات احمد احمد/ محسن کاظمی/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1385.
ـ خاطرات سیدمرتضی نبوی/ جواد کاموربخشایش/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1385.
ـ عزت شاهی/ محسن کاظمی/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1385.
ـ نامی که ماند (خاطرات سید کاظم ذوالانوار)/ جواد کامور بخشایش/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی/ 1385.
ـ خاطرات شیخ‌احمد سالک/ محمد‌مهدی سیفی /مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍د پ‍ی‍ش‍گ‍اه‍ی‌ف‍رد/ ‌ رض‍ا م‍خ‍ت‍اری‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‏‫‏‏/ 1385.
ـ خاطرات آیت‌الله نورمفیدی/ غلامرضا خارکوهی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ همگام با مردم در انقلاب اسلامی/ محمد‌هاشم‌ پور‌یزدان‌پرست / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ آن روزها نامهربان/ نویسنده فاطمه جلالوند/موزه عبرت ایران/ 1385.
ـ شکنجه در رژیم شاه/ سعید صمدی‌پور/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ خاطرات احمد ملکی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1386.
ـ آیینه‌دار مهر (خاطرات آیت‌الله غیوری)/ محمدرضا سرابندی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ /1386.
ـ دوران خاطرات و مخاطرات / حسین میرزاخانی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1386.
ـ خاطرات مرحوم حاج‌ احمد شهاب / حکیمه امیری/مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1386.
ـ خاطرات سیداحمد آوایی/ مریم شادمحمدی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1386.
شکنجه‌گران می‌گویند/ قاسم حسن‌پور/ موزه عبرت ایران/ 1386.
ـ ج‍ام‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ (خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ادی‍خ‍واه)‌ سه جلدی/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫/1387.
ـ خاطرات حسین عمادی / ایرج تبریزی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫‏/ 1387.
ـ خاطرات آیت‌الله محمد مومن/ رضا شیخ‌محمدی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ / 1387.
ـ خاطرات دکتر حسن غفوری‌فرد/ طاهره خدارحمی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی /1387.
ـ خاطرات خانم بهجت افرا (ام‌الاسرا) / حکیمه امیری / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ /1387.‮‬
ـ خاطرات سیدمحسن موسوی‌فرد کاشانی / مهدی قیصری / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / ‏‫‏‏1387.
ـ خاطرات زندان (گزیده‌ای از ناگفته‌های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی) / سعید غیاثیان / دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / زیر چاپ.

نظرات

 نام:
 *نظر:
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری می باشد .استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است.